:::
  • Go Back

Sống ở đâu

Nhà ở

Share To:
FacebookTwitterplurk

Danh sách Lệ phí Ký túc xá sinh viên trường Đại học Feng Chia năm học 2016

 

Mã ký túc xá

Loại phòng

Lệ phí 1 năm học
(học kỳ 1 và học kỳ 2)

Một học kỳ

Fusing ktx nữ - A1 Phòng 4 người NT $ 23,000

NT $ 17,250

Fusing ktx nam - A Phòng 4 người NT $ 18,400

NT $ 13,800

Tai-Fong-Q Phòng 4 người NT $ 17,160

NT $ 12,870

Tai-Fong-P Phòng 3 người NT $ 19,560

NT $ 14,670

Tai-Fong-N Phòng đôi NT $ 21,960 NT $ 16,470
Tai-Fong-O Phòng đôi NT $ 23,760 NT $ 17,820
Tai-Fong-M Phòng đơn NT $ 44,760 NT $ 33,570
HanLin-B Phòng đôi NT $ 24,360 NT $ 18,270
HanLin-C Phòng đôi NT $ 29,040 NT $ 21,780
HanLin-D Phòng đôi NT $ 32,280 NT $ 24,210
HanLin-E Phòng đôi NT $ 34,920 NT $ 26,190
HanLin-F Phòng đôi NT $ 326120 NT $ 27,090
HanLin-G Phòng 3 người NT $ 27,720 NT $ 20,790
HanLin-H Phòng 3 người NT $ 29,040 NT $ 21,780
HanLin-I Phòng 4 người NT $ 27,720 NT $ 20,790
HanLin-J Phòng 4 người NT $ 29,040 NT $ 21,780
Baozan-S Phòng đơn NT $ 51,120 NT $ 38,340
Baozan-T Phòng đơn NT $ 47,160 NT $ 35,370
Baozan-U Phòng đôi NT $ 29,160 NT $ 21,870
Baozan-V Phòng đôi NT $ 27,360 NT $ 20,520
Baozan-W Phòng đôi NT $ 25,560

NT $ 19,170

Ghi chú:

  1. Nếu Mùa hè ở lại Ký túc xá Phú Hsing, thì phải nộp đơn và nộp thêm tiền phí ký túc xá mùa hè.
  2. Ký túc xá Taifong, Hanlin, Baozan thu thêm tiền Quản lý ký túc xá, tiền điện, nước.
  3. Tại ký túc xá FuXing thu thêm tiền sử dụng máy điều hòa và tiền điện.

Attachment List