:::
  • Go Back

Cách thức nộp đơn

Thủ tục nộp đơn

Share To:
FacebookTwitterplurk

Bước 01

Vui lòng chắc chắn bạn đủ điều kiện là một sinh viên quốc tế để nộp đơn. Sau đó, hãy kiểm tra thời hạn của học kỳ, và chương trình mà bạn có ý định nộp đơn vào học.

 


 

Bước 02

Vui lòng truy cập [FCU online application system.]. Không được gửi hồ sơ đến Ban tuyển sinh.

1.Tạo tài khoản và nhanh chóng điều thông tin cá nhân. 

2.Điền đơn trực tuyến, đảm bảo tất cả các thông tin chính xác.

 


 

Bước 03

Tải về và in ra Mẫu đơn, Cam kết, Thư Ủy quyền. Kiểm tra cẩn thận các văn bản là đúng, sau đó ký tên.

 


 

Bước 04

Hoàn thành các bước nộp đơn trực tuyến, tải lên các hồ sơ theo yêu cầu. Vui lòng lưu ý: ứng viên phải có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ các văn bản bổ sung theo yêu cầu riêng của khoa mình

 


 

Bước 05

 

Bạn sẽ nhận được thư thông báo khi hồ sơ của bạn đã được nhận qua hệ thống trực tuyến.